บทคัดย่องานวิจัย

วัฒนธรรมดนตรีไทยภาคอีสานเหนือ (ปีงบประมาณ2548)

 

ที่

ผู้วิจัย

ผลงานวิจัย

ปีที่วิจัยเสร็จสมบูรณ์

1. ผศ.ดร.ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์

ประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีไทย ภาคอีสานเหนือ

กันยายน 2548

2.

รศ.ดร.บุษกร สำโรงทอง

ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม  ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการถ่ายทอดดนตรีไทย ภาคอีสานเหนือ

กันยายน 2548

3.

ผศ.ขำคม พรประสิทธิ

วัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไทย
ภาคอีสานเหนือ

กันยายน 2548

4.

ผศ.ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน

การสร้างและคุณภาพเสียงของเครื่องดนตรีไทยอีสานเหนือ

กันยายน 2549

 5

หน่วยวิจัยวัฒนธรรม           ดนตรีไทย

วัฒนธรรมดนตรีไทย ภาคอีสานเหนือ

กันยายน 2548

วัฒนธรรมดนตรีไทยภาคเหนือ (ปีงบประมาณ2549)

ที่

ผู้วิจัย

ผลงานวิจัย

ปีที่วิจัยเสร็จสมบูรณ์

1.

ผศ.ขำคม พรประสิทธิ์

วัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไทย ภาคเหนือ

กันยายน 2549

2.

รศ.ดร.บุษกร สำโรงทอง

ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการถ่ายทอดดนตรีไทย ภาคเหนือ

กันยายน 2549

วัฒนธรรมดนตรีไทยภาคกลางและภาคอีสานใต้ (ปีงบประมาณ2549)

ที่

ผู้วิจัย

ผลงานวิจัย

ปีที่วิจัยเสร็จสมบูรณ์

1.

ผศ.ดร.ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์

ประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีไทย
ภาคกลางและภาคอีสานใต้

2549

2.

รศ.ดร.บุษกร สำโรงทอง

วัฒนธรรมดนตรีไทย ภาคกลาง และ
ภาคอีสานใต้ : พิธีกรรมและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดความรู้
 

2549

 3.

ผศ.ขำคม พรประสิทธิ์

วัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไทย ภาคอีสานใต้และภาคกลาง

 2549

4.

ผศ.ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน

การสร้างและคุณภาพเสียงของเครื่องดนตรีไทย ภาคอีสานใต้และภาคกลาง

 2549

 5.

หน่วยวิจัยวัฒนธรรม
ดนตรีไทย

วัฒนธรรมดนตรีไทย ภาคกลางและ
ภาคอีสานใต้

 2549

วัฒนธรรมดนตรีไทยภาคใต้ (ปีงบประมาณ2550)

ที่

ผู้วิจัย

ผลงานวิจัย

ปีที่วิจัยเสร็จสมบูรณ์

1.
ผศ.ดร.ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์

ประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีไทย ภาคใต้

2550

2.

รศ.ดร.บุษกร สำโรงทอง

วัฒนธรรมดนตรีไทย ภาคใต้ : พิธีกรรมและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดความรู้ 2550

3.

ผศ.ขำคม พรประสิทธิ์

วัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไทยภาคใต้

 2550

4.

ผศ.ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน

การสร้างและคุณภาพเสียงของเครื่องดนตรีไทย ภาคใต้

 2550

5.

หน่วยวิจัยวัฒนธรรม
ดนตรีไทย

วัฒนธรรมดนตรีไทย ภาคใต้

 2550

 วัฒนธรรมดนตรีไทยภาคตะวันออก (ปีงบประมาณ2551)

ที่

ผู้วิจัย

ผลงานวิจัย

ปีที่วิจัยเสร็จสมบูรณ์

1.

ผศ.ดร.ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์

ประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีไทย ภาคตะวันออก

 

 2551

 2.

รศ.ดร.บุษกร สำโรงทอง

วัฒนธรรมดนตรีไทย ภาคตะวันออก: พิธีกรรมและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดความรู้

 2551

 3.

ผศ.ขำคม พรประสิทธิ์

 

วัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไทย ภาคตะวันออก

 2551

4.

ผศ.ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน

การสร้างและคุณภาพเสียงของเครื่องดนตรีไทย ภาคตะวันออก

  2551

 5.

หน่วยวิจัยวัฒนธรรม
ดนตรีไทย

วัฒนธรรมดนตรีไทย ภาคตะวันออก

 2551

 วัฒนธรรมดนตรีไทยภาคตะวันตก (ปีงบประมาณ2552)

ที่

ผู้วิจัย

ผลงานวิจัย

ปีที่วิจัยเสร็จสมบูรณ์

 1.

ผศ.ดร.ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์

 ประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีไทย        ภาคตะวันตก

2553

2.

รศ.ดร.บุษกร สำโรงทอง

วัฒนธรรมดนตรีไทย ภาคตะวันตก: พิธีกรรมและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดความรู้

 2553

3.

ผศ.ขำคม พรประสิทธิ์

 วัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไทย ภาคตะวันตก

2553

4.

ผศ.ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน

 การสร้างและคุณภาพเสียงของ                  เครื่องดนตรีไทย ภาคตะวันตก

 2553

 5.

หน่วยวิจัยวัฒนธรรม
ดนตรีไทย

 วัฒนธรรมดนตรีไทย ภาคตะวันตก

 2553

  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ที่

ผู้วิจัย

ผลงานวิจัย

ปีที่วิจัยเสร็จสมบูรณ์

 1.

ผศ.ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน

 การประพันธ์เพลงทยอยเดี่ยว สำหรับจะเข้

 มกราคม 2549

 2.

.ดร.พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์

The Relationship between Artistic and Religious Tradition of Melodic Chanting in Northeastern Thailand

 .พ.50-ส.ค.51

 3.

 รศ.ดร.บุษกร สำโรงทอง

 โครงการวิจัยดนตรีบำบัด

 2550

4.

 ผศ.ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน

 โครงการวิจัยเรื่อง "การสร้างและคุณภาพเสียงของเครื่องดนตรีไทยภาคเหนือ: ซึงกลางและกลองปูเจ่"

ดำเนินการ   เสร็จสิ้น

5. ผศ.ขำคม พรประสิทธิ์ โครงการวิจัยเรื่อง "วัฒนธรรมดนตรีไทย: ระเบียบวิธีการบรรเลงกลองปูเจ่" ดำเนินการ   เสร็จสิ้น

 6.

.ดร.พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์

 โครงการวิจัยเรื่อง "เทศน์มหาชาติล้านนา : ลักษณะเฉพาะทางดุริยางคศิลป์ ที่พบในประเพณีทางศาสนา"

 ดำเนินการ 
เสร็จสิ้น

 

ผู้สูงอายุกับคลังทรัพยากรภูมิปัญญาไทยด้านดนตรีไทใหญ่ ภาคเหนือ (ปีงบประมาณ 2553-2555)

ที่

ผู้วิจัย

ผลงานวิจัย

ปีที่วิจัยเสร็จสมบูรณ์

 1.

หน่วยวิจัยวัฒนธรรมดนตรีไทย

 ผู้สูงอายุกับคลังทรัพยากรภูมิปัญญาไทย     ด้านดนตรีไทใหญ่  ภาคเหนือ

2553-2555

 2.

รศ.ดร.บุษกร สำโรงทอง

 พิธีกรรมและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการถ่ายทอดดนตรีไทใหญ่ภาคเหนือ

 2553-2555

 3.

ผศ.ขำคม พรประสิทธิ์

วัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไทใหญ่ ภาคเหนือ

 2553-2555

4.

.ดร.พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์

 การศึกษาวัฒนธรรมเครื่องดนตรีไทใหญ่      ภาคเหนือ

2553-2555

 

 

 
แนะนำหนังสือเกี่ยวกับเว็บไซต์
เกี่ยวกับเว็บไซต์